Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Eigenlijk willen we helemaal geen kleine lettertjes. We sluiten een contract met je af op basis van vertrouwen en wederzijds respect. Wij gaan er van uit dat alles bespreekbaar is en in goed overleg opgelost kan worden. Dit is de manier waarop wij graag willen werken echter mocht dat niet mogelijk blijken dan vallen wij terug op onderstaande algemene voorwaarden.

1. Algemeen

Zodra je mondeling akkoord hebt gegeven voor je lidmaatschap (en/of rittenkaart) (verder te noemen Lidmaatschap), en/of de algemene voorwaarden hebt getekend, wordt je lid (hierna; het Lid) van SPARCK VOF (hierna; SPARCK).

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van SPARCK en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen SPARCK en het Lid.
2.2. SPARCK is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. SPARCK zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient tenminste 7 dagen voor de ingangsdatum van de wijziging door SPARCK te zijn ontvangen.
2.3 SPARCK hanteert een minimum leeftijd van 18 jaar voor het aangaan van een lidmaatschap, met uitzondering van Personal Training.

3. Lidmaatschap

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur (zijnde één kalendermaand dan wel twaalf kalendermaanden), en dat dit lidmaatschap aansluitend telkens stilzwijgend met één volledige kalendermaand zal worden verlengd.
3.2. Alle SPARCK lidmaatschappen zijn, na de initiële contractduur, per kalendermaand opzegbaar, en worden aangegaan voor ten minste één volledige kalendermaand, danwel twaalf kalendermaanden.
3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van SPARCK worden overgedragen.
3.4. SPARCK behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.
3.5. SPARCK zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die binnenkomt inderdaad het Lid betreft.
3.6. Alle lidmaatschapswijzigingen (pauzeren, beëindigen, wijzigen) dienen te worden doorgegeven voor de 20ste van de maand voorafgaand aan de maand waarop u de wijziging/pauzering/beëindiging wil laten ingaan.

4. Rittenkaart

SPARCK biedt naast lidmaatschappen ook rittenkaarten. Zowel voor Group Training (GT) als voor Personal Training (PT). Alle GT-rittenkaarten zijn 1 jaar geldig, en PT-rittenkaarten 3 jaar, en tussentijds niet opzegbaar, restitueerbaar of op te schorten. Om “lid” te blijven dient er wel sprake te zijn van een tegoed van minimaal 1 credit.

5. Personal Training

5.1. SPARCK, dan wel derden, bieden zogenaamde Personal Training aan. Personal Training kan worden ingekocht middels een speciaal Personal Training (PT) Lidmaatschap dan wel middels PT Rittenkaarten. Een SPARCK PT sessie duurt 45 minuten.
5.2. SPARCK biedt 2 verschillende Personal Training Lidmaatschappen aan:
– SPARCK Coaching 4: waarbij elke maand 4 PT-credits (elk goed voor 1 Personal Training) worden toegekend, en kunnen worden gebruikt.
– SPARCK Coaching 8: waarbij elke maand 8 PT-credits (elk goed voor 1 Personal Training) worden toegekend, en kunnen worden gebruikt.
Deze PT credits blijven geldig zolang de klant een Personal Training Lidmaatschap heeft, en kunnen dus in het geval van vakanties, ziekte, etc (beperkt) worden ingehaald. Deze PT Lidmaatschappen zijn per kalendermaand opzegbaar en inclusief: Group Training, DUO Training (mits 2e deelnemer een SPARCK Lidmaatschap, zijnde geen rittenkaart, heeft), en periodieke trajecten, testen, en metingen.
5.3. SPARCK biedt naast PT lidmaatschappen ook PT rittenkaarten aan. Deze blijven 3 jaar geldig, en zijn tussentijds niet opzegbaar, restitueerbaar, of op te schorten. Ook bij een PT rittenkaart biedt SPARCK de mogelijkheid tot DUO Training (mits 2e deelnemer een SPARCK lidmaatschap, zijnde geen rittenkaart, heeft).
5.4. Kosteloos verzetten/annuleren van afspraken voor Personal Training (lidmaatschap en rittenkaart) kan (in beperkte mate) tot 24 uur voor aanvang van de betreffende training/afspraak. Bij verzetten/annuleren binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak/training komt de credit te vervallen. Dit geldt ook bij onvoorziene omstandigheden zoals ziekte/vertraging/etc.. In het geval je een vast moment wil reserveren in de agenda, hanteren we een verzet/annuleer policy van maximaal 15% vd trainingen (8 wkn pj, incl.vakanties). Een training die éénmaal verzet/geannuleerd is kan niet nogmaals worden verzet/geannuleerd.

6. Group training

6.1. SPARCK biedt zogenaamde Group Training aan. Group Training kan worden ingekocht middels een GT Lidmaatschap danwel middels GT Rittenkaarten.
6.2. SPARCK biedt verschillende GT Lidmaatschappen aan. Deze lidmaatschappen bieden onbeperkt toegang tot elke Group Training van SPARCK (Maximaal 1 training per dagdeel).
6.3. SPARCK biedt naast een GT lidmaatschap ook GT rittenkaarten aan. Deze blijven 1 jaar geldig, en zijn tussentijds niet opzegbaar, restitueerbaar, of op te schorten. Elke GT credit is goed voor deelname aan één Group Training naar keuze.
6.4. Kosteloos verzetten/annuleren van deelname aan Group Training (lidmaatschap en rittenkaart) kan tot 6 uur voor aanvang van de betreffende Group Training. Bij verzetten/annuleren binnen 6 uur voor aanvang van de Group Training komt de credit te vervallen. Dit geldt ook bij onvoorziene omstandigheden ziekte/vertraging/etc..
6.5. SPARCK behoudt zich het recht voor binnen het Group Training aanbod(rooster) te allen tijde te variëren in aanvangstijden, type Training, en aantal Trainingen.
6.1. SPARCK biedt zogenaamde Group Training aan. Group Training kan worden ingekocht middels een GT Lidmaatschap danwel middels GT Rittenkaarten.
6.2. SPARCK biedt een GT Lidmaatschap aan genaamd: SPARCK GT unlimited. Dit lidmaatschap biedt onbeperkt toegang tot elke Group Training van SPARCK, en is per kalendermaand opzegbaar. Binnen dit lidmaatschap is het mogelijk om, in overleg, zelfstandig te trainen (Individual Training).
6.3. SPARCK biedt naast een GT lidmaatschap ook GT rittenkaarten aan. Deze blijven 3 jaar geldig, en zijn tussentijds niet opzegbaar, restitueerbaar, of op te schorten. Elke GT credit is goed voor deelname aan één Group Training naar keuze.
6.4. Kosteloos verzetten/annuleren van deelname aan Group Training (lidmaatschap en rittenkaart) kan tot 6 uur voor aanvang van de betreffende Group Training. Bij verzetten/annuleren binnen 6 uur voor aanvang van de Group Training, of het niet op komen dagen voor de Training, houdt SPARCK zich het recht voor €5,- per keer in rekening te brengen, in het geval van een rittenkaart komt de credit te vervallen. Dit geldt ook bij onvoorziene omstandigheden zoals ziekte/vertraging/etc..
6.5. SPARCK behoudt zich het recht voor binnen het Group Training aanbod (rooster) te allen tijde te variëren in aanvangstijden, type Training, en aantal Trainingen.

7. Lidmaatschapsgelden

7.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan, per kalendermaand, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).
7.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de stardatum van het contract (altijd de 1ste dag van een (kalender)maand) en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten, en diensten, van SPARCK, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
7.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten (Start-Fee) dienen middels SEPA automatische incasso te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.
7.4. SPARCK behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.
7.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan SPARCK te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van SPARCK tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
7.6. Indien SPARCK over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan SPARCK het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van SPARCK tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.
7.7. Voor het aangaan van een Lidmaatschap betaalt het Lid het reguliere tarief. SPARCK behoudt zich het recht voor verschillende kortingsvormen aan te bieden op dit reguliere tarief. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.
7.8. SPARCK biedt geen gezinslidmaatschappen aan.
7.9. Alle prijzen zijn inclusief BTW. SPARCK is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
7.10. SPARCK is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

8. Privacy

SPARCK verwerkt de persoonsgegevens van het Lid, klanten en bezoekers, voor verschillende doeleinden conform haar privacy statement binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de AVG 2018 (Algemene Verordening Gegevensbescherming), op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. Ons privacy statement is beschikbaar op www.sparcksportsclub.nl.

8.1. SPARCK verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van SPARCK en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van SPARCK.
8.2. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. SPARCK kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan SPARCK.
8.3. Het lid vrijwaart SPARCK, middels ondertekening van deze algemene voorwaarden, van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

9. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

9.1. Beëindiging van het lidmaatschap is, na de initiële contractduur, altijd mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één volledige kalendermaand.
Indien het lid zijn of haar lidmaatschap stop zet, en later weer wil starten dient opnieuw een Start-Fee te worden betaald. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen tevens alle opgebouwde rechten (credits).
9.2. Bij beëindiging van het lidmaatschap is het niet meer mogelijk om voor de laatste maand (“opzegmaand”) het type lidmaatschap nog te wijzigen.
9.3. Elk lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur en kent, na de initiële contractduur, een opzegtermijn van één kalendermaand.
9.4. De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als het lidmaatschap is afgesloten, dan wel naar keus van het Lid schriftelijk middels een eigen opzegbrief. Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan SPARCK Sportsclub, Aalsterweg 283A, 5644RE, Eindhoven. Het Lid kan ook via de website www.sparcksportsclub.nl of per e-mail (info@sparcksportsclub.nl) opzeggen.
9.5. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert SPARCK deze per aangetekende post te verzenden.
9.6. Het, door het Lid, beëindigen van het lidmaatschap is, na de initiële contractduur, te allen tijde mogelijk (één kalendermaand opzegtermijn), uitgezonderd rittenkaarten en jaarlidmaatschappen.
9.7. SPARCK mag het lidmaatschap ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
d. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van het lidmaatschap worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

10. Opschorting (pauzeren) en wijzigen van Lidmaatschap.

10.1. SPARCK biedt haar leden de mogelijkheid het lidmaatschap (uitgezonderd rittenkaarten), uitsluitend op basis van medische indicatie door een medisch professional, per volledige kalendermaand, met een maximum van 3 kalendermaanden aaneengesloten te pauzeren, en wordt dan automatisch verlengd voor diezelfde periode in het geval van een jaarlidmaatschap.
Pauzering kan echter nooit met terugwerkende kracht.
Bij opzegging tijdens een pauzeringsperiode blijft de kalendermaand opzegtermijn van kracht, danwel de initiële contractduur.
10.2. Wijzigen (switchen) tussen de verschillende lidmaatschappen kan per volledige kalendermaand, echter blijft de initiële contractduur altijd van kracht.
10.3. Een wijziging of opschorting dient te worden doorgegeven voor de 20ste van de maand voorafgaand aan de maand waarop de wijziging of opschorting moet ingaan.
10.4 gedurende pauzering van het lidmaatschap zal, per volledige kalendermaand, een pauzeringsfee van 10,- (zegge: tien) euro in rekening worden gebracht.

11. Verplichte sluiting club.

In het geval SPARCK van overheidswege gedwongen wordt de club te sluiten, zoals ten tijden van Corona/COVID-19, gelden onderstaande voorwaarden/afspraken:
11.1 Indien SPARCK gedwongen wordt de club van overheidswege te sluiten zal er in de betreffende, lopende, maand geen restitutie plaatsvinden van lidmaatschapsgelden. De in de betreffende maand ingekochte, maar nog niet gebruikte, PT-credits blijven eigendom van de klant, en kunnen later alsnog worden gebruikt, mits het betreffende PT lidmaatschap wordt gecontinueerd.
11.2 Voor elke volledige kalendermaand dat de club van overheidswege gesloten wordt, zal SPARCK bij alle klanten met een lopend lidmaatschap een bedrag (pauzeringsfee) van 10,- (zegge: tien) euro per kalendermaand in rekening brengen.
In het geval van een jaarlidmaatschap zal het lidmaatschap met diezelfde periode worden verlengd.
11.3 Reguliere lidmaatschapsgelden zullen (pro rata) pas weer worden geïnd vanaf de datum dat SPARCK haar activiteiten weer (gedeeltelijk) kan aanbieden.
11.4 In het geval de club van overheidswege gesloten wordt, en een klant ervoor kiest het lidmaatschap op te zeggen, gelden daarvoor dezelfde regels als normaal, zijnde: één kalendermaand opzegtermijn na de initiële contractduur, tegen het volledige, reguliere, tarief.

12. Openingstijden

12.1. SPARCK is bevoegd om clubs geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
12.2. SPARCK is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.
12.3. SPARCK is bevoegd clubs voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.

13. Klachten en Informatieverplichting

13.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, of via info@sparcksportsclub.nl te worden doorgegeven.
13.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer SPARCK kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.
13.3. Als je het ergens niet mee eens bent of vragen hebt, laat het ons aub weten. Als je super enthousiast bent, vertel het iedereen die je kent!

14. Aansprakelijkheid

14.1. SPARCK is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens SPARCK of haar leidinggevenden.
14.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch SPARCK, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen, of enig lichamelijk letsel, op het grondgebied van de club, of daarbuiten.

15. Huisreglement

15.1. Het Lid is bekend met de door SPARCK gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke club. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.
15.2. SPARCK kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

16. Slotbepalingen

16.1. Op alle door SPARCK gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
16.2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.