Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van SPARCK Sportsclub VOF  (hierna; “SPARCK”).

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van SPARCK en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen SPARCK en het Lid.

2.2. SPARCK is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. SPARCK zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door SPARCK te zijn ontvangen.

2.3 SPARCK hanteert een minimum leeftijd van 18 jaar voor het aangaan van een lidmaatschap.

3. Lidmaatschap

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.

3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan SPARCK mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. (Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; “Bedrijfslidmaatschap”)).Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is SPARCK gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van SPARCK, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van SPARCK).

3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van SPARCK worden overgedragen.

3.4. SPARCK behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.5. SPARCK zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

3.6. Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de in de Overeenkomst vermelde club en overige clubs van SPARCK, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op www.sparcksportsclub.nl.

4. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van één maand, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).

4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van SPARCK, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3. Het overeengekomen startpakket bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.

4.4. SPARCK behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.

4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan SPARCK te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van SPARCK tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

4.6. Indien SPARCK over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan SPARCK het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van SPARCK tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

4.7. Voor het aangaan van een Lidmaatschap betaalt het Lid het reguliere tarief. SPARCK behoudt zich het recht voor verschillende kortingsvormen aan te bieden op dit reguliere tarief. Deze kortingsvormen worden bepaald aan de hand van de duur van de lidmaatschappen. Dit wordt bepaalt door de duur van de lidmaatschappen en / of door de leeftijd van het Lid en/of door een bedrijfslidmaatschap.

Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.

4.8. SPARCK biedt geen gezinslidmaatschappen aan.

4.9. Alle prijzen zijn inclusief BTW. SPARCK is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.10. SPARCK is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5. Privacy

5.1. SPARCK verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

5.2. SPARCK verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van SPARCK en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van SPARCK.

5.3. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. SPARCK kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan SPARCK.

6. Lidmaatschapspas

6.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de Overeenkomst, een lidmaatschapspas. Deze pas blijft eigendom van SPARCK en is strikt persoonlijk.

6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidmaatschapspas.

6.3. SPARCK is bevoegd om bij misbruik van deze pas het Lid de toegang te ontzeggen.

6.4. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan SPARCK te worden gemeld. SPARCK zal de kosten van 12.50 euro voor een nieuwe pas in rekening brengen bij het Lid.

7. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

7.1. Elk lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur en kent een opzegtermijn van één kalendermaand.

7.2. De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de Overeenkomst is afgesloten, dan wel naar keus van het Lid schriftelijk middels een het bij SPARCK verkrijgbaar opzegformulier of middels een eigen opzegbrief. Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan SPARCK Sportsclub, Aalsterweg 283A, 5644RE, Eindhoven. In geval het Lid zich online heeft ingeschreven, kan het Lid ook online (via de website www.sparcksportsclub.nl of per e-mail (info@sparcksportsclub.nl) opzeggen.

7.3. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert SPARCK deze per aangetekende post te verzenden.

7.4. Het, door het Lid, beëindigen van de Overeenkomst is te allen tijde mogelijk (één kalendermaand opzegtermijn).

7.5. SPARCK mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

  1. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
  2. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
  3. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
  4. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

8. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

8.1. SPARCK biedt haar leden de mogelijkheid het lidmaatschap, zonder opgaaf van redenen, te allen tijde op te schorten (tijdelijk stopzetten).

Hiervoor geldt een minimum termijn van 3 kalendermaanden.

Gedurende deze opschorting wordt maandelijks 19,- euro geïncasseerd.

Dit voorkomt dat het Lid zich opnieuw dient in te schrijven, en niet nogmaals het startpakket (verplichte 1-op-1 sessies á 219,- euro) dient af te nemen, danwel op een wachtlijst terecht komt.

8.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

9. Openingstijden

9.1. SPARCK is bevoegd om clubs geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

9.2. SPARCK is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.

9.3. SPARCK is bevoegd de in de Overeenkomst vermelde club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.

10. Klachten en Informatieverplichting

10.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven.

10.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer SPARCK kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

10.3. In geval van klachten met betrekking tot SPARCK dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de receptionist(e) en in tweede instantie tot SPARCK, zoals beschreven op de website (www.sparcksportsclub.nl).

11. Personal Training en Coaching

11.1. SPARCK, dan wel derden, bieden in meerdere vestigingen zogenaamde personal training en coaching aan. Deze diensten zijn niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

11.2 Bij onvoorziene omstandigheden kan de gemaakte afspraak met personal trainer of coach worden geannuleerd, dit met inachtneming van een tijdsbestek van minimaal 24 uur voor de afspraak.

12. Aansprakelijkheid

12.1. SPARCK is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens SPARCK of haar leidinggevenden.

12.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch SPARCK, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

13. Huisreglement

13.1. Het Lid is bekend met de door SPARCK gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke club. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

13.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

14. Slotbepalingen

14.1. Op alle door SPARCK gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2. Overeenkomsten tussen het Lid en SPARCK kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

14.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.